Jig-Saw methode

Wat is de Jig-Saw methode?

De Jig-Saw methode is een manier om samenwerking en taakverdeling onder studenten te organiseren. Studenten bestuderen een deel van de stof, leggen de essentie ervan uit aan hun groepsleden en maken gezamenlijk een samenvatting waarbij de stof die de verschillende groepsleden hebben bestudeerd, moet worden gebruikt.

Didactische meerwaarde

Studenten worden in een actieve rol geplaatst en krijgen allen ruimte voor eigen inbreng. Er bestaat wederzijdse afhankelijkheid waarbij studenten moeten samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Meeliften wordt hierdoor bemoeilijkt en direct opgemerkt. Daarnaast leren studenten van en met elkaar.

Voor docenten betekent deze methode dat er duidelijk zicht wordt verkregen op het leerproces en de moeilijkheden en misvattingen van studenten. Daarnaast hoeven zij geen lange uiteenzetting te geven over een bepaalde leerinhoud.

Voorbereiding

Verdeel het materiaal/de lesstof in een aantal gelijkwaardige en logische delen (maximaal 8), afankelijk van het aantal studenten in de groep. Maximaal 5 studenten mogen hetzelfde onderdeel bestuderen. Elk deel kan onafankelijk van het andere bestudeerd worden. Wijs elke student een van de onderdelen toe met de zelfstudieopdracht een samenvatting te maken van de voornaamste (gezichts)punten hierin.

Zet studenten die hetzelfde onderdeel hebben bestudeerd (dat zijn er maximaal 5) in groepen bij elkaar. In de groepjes checken de studenten onderling het begrip van de stof. Stel vervolgens zó nieuwe groepen samen dat in elke groep alle onderdelen van de stof zijn afgedekt. Studenten leggen aan hun groepsgenoten uit wat zij bestudeerd hebben, zodat uiteindelijk de hele stof wordt besproken en samengevat.

Links

UMC Utrecht
Jigsaw Classroom
Universiteit Utrecht

Tools

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]