Digitaal portfolio

Wat is een digitaal portfolio?

In een digitaal portfolio laten studenten hun persoonlijke ontwikkeling en resultaten zien. Het is een doelgerichte verzameling van digitale materialen in een (gedeeltelijk) gepersonaliseerde omgeving. De studenten zijn zelf eigenaar van hun portfolio. Zij plaatsen eenvoudig materiaal dat zij zelf hebben ontwikkeld. Filmpjes, plaatjes, linkjes en sociale media maken de portfolio’s levendig.

Digitale portfolio’s hebben drie functies:

  1. Productportfolio: studenten plaatsen bewijsstukken van hun resultaten.
  2. Ontwikkelportfolio: studenten maken hun leerproces zichtbaar.
  3. Presentatieportfolio: studenten presenteren hun beste materiaal aan docenten, medeleerlingen en/of externen.

Digitale portfolio’s zijn interactief. Docenten, leerlingen of externen geven feedback op het materiaal en de vormgeving.

Didactische meerwaarde

Een portfolio kan enerzijds worden gebruikt om het leerproces van studenten te ondersteunen en te sturen (formatief). Anderzijds kan een portfolio ook als summatief evaluatie-instrument worden
gebruikt, namelijk om een oordeel uit te spreken over de prestaties van een student.

Voorbereiding

Binnen onze leeromgeving kan het digitaal portfolio worden ingezet voor zelfreflectie. Deze tool staat los van een cursus, de student kan een portfolio aanmaken en hierbij uit verschillende cursus verslagen selecteren om ze bijvoorbeeld toe te voegen als bewijsmateriaal. Hierbij kan ook de feedback en de beoordeling van de docent worden meegenomen.

Op deze manier kan de student bijvoorbeeld gedurende de opleiding al bewijsmateriaal selecteren voor het afstudeerportfolio. Dit portfolio kan als momentopname gedeeld worden met de docent. Er kan dus niet live worden meegekeken.

Links

Saxion Hogeschool
SURF Publicatie

Tools